HPA022424

PKD1L1 antibody from Atlas Antibodies
PRO19563
Eligible for validation within the Antibodypedia Validation Initiative

Antibody data

Product number
HPA022424
Provider
Atlas Antibodies
Proper citation
Atlas Antibodies Cat#HPA022424, RRID:AB_1855435
Product name
Anti-PKD1L1
Provider product page
Atlas Antibodies - HPA022424
Antibody type
Polyclonal
Reactivity
Human
Host
Rabbit
Conjugate
Unconjugated
Antigen sequence
HGLEAHTVFSVFCMSGKPDFHYEFSYQIGNTSKHT
LYHGRDTQYYFVLPAGEHLDNYKVMVSTEITDGEG
SKVQQCTVVVTVLPRYHGNDCLGEDLYNSSLKNLS
TLQLMGSYTE
Isotype
IgG
Vial size
100 µl
Storage
Store at +4°C for short term storage. Long time storage is recommended at -20°C.
Provider Type Product Number
- No reagents -