HPA008963

GALNT5 antibody from Atlas Antibodies
GalNAc-T5
Eligible for validation within the Antibodypedia Validation Initiative

Antibody data

Product number
HPA008963
Provider
Atlas Antibodies
Proper citation
Atlas Antibodies Cat#HPA008963, RRID:AB_1078942
Product name
Anti-GALNT5
Provider product page
Atlas Antibodies - HPA008963
Antibody type
Polyclonal
Reactivity
Human
Host
Rabbit
Conjugate
Unconjugated
Antigen sequence
AERDLNVTISLSTDRPKQRSQAVANERAHPASTAV
PKSGEAMALNKTKTQSKEVNANKHKANTSLPFPKF
TVNSNRLRKQSINETPLGSLSKDDGARGAHGKKLN
FSESHLVIITKEEEQKADPKEVSNSKTKTIFPKVL
GKS
Isotype
IgG
Vial size
100 µl
Storage
Store at +4°C for short term storage. Long time storage is recommended at -20°C.
Provider Type Product Number
- No reagents -