HPA000534

DNAJB7 antibody from Atlas Antibodies
HSC3
Eligible for validation within the Antibodypedia Validation Initiative

Antibody data

Product number
HPA000534
Provider
Atlas Antibodies
Proper citation
Atlas Antibodies Cat#HPA000534, RRID:AB_611441
Product name
Anti-DNAJB7
Provider product page
Atlas Antibodies - HPA000534
Antibody type
Polyclonal
Description
Affinity purified using the PrEST antigen as affinity ligand
Reactivity
Human
Host
Rabbit
Conjugate
Unconjugated
Antigen sequence
VLGLQRYASPEDIKKAYHKVALKWHPDKNPENKEE
AERKFKEVAEAYEVLSNDEKRDIYDKYGTEGLNGG
GSHFDDECEYGFTFHKPDDVFKEIFHERDPFSFHF
FEDSLEDLLNRPGSSYGNRNRDAGYFFSTASEYP
Isotype
IgG
Vial size
100 µl
Storage
Store at +4°C for short term storage. Long time storage is recommended at -20°C.
Provider Type Product Number
- No reagents -