Antibody data

Product number
H00163059-B01P
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00163059-B01P, RRID:AB_1582102
Product name
ZNF433 purified MaxPab mouse polyclonal antibody (B01P)
Provider product page
Abnova Corporation - H00163059-B01P
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ZNF433 protein.
Antigen sequence
MQETFRNLASIGKKWKPQNIYVEYENLRRNLRIVG
ERLFESKEGHQHGEILTQVPDDMLKKTTTGVKSCE
SSVYGEVGSAHSSLNRHIRDDTGHKAYEYQEYGQK
PYKCKYCKKPFNCLSSVQTHERAHSGRKLYVCEEC
GKTFISHSNLQRHRIMHRGDGPYKCKFCGKALMFL
SLYLIHKRTHTGEKPYQCKQCGKAFSHSSSLRIHE
RTHTGEKPYKCNECGKAFHSSTCLHAHKRTHTGEK
PYECKQCGKAFSSSHSFQIHERTHTGEKPYECKEC
GKAFKCPSSVRRHERTHSRKKPYECKHCGKVLSYL
TSFQNHLGMHTGEISHKCKICGKAFYSPSSLQTHE
KTHTGEKPYKCNQCGKAFNSSSSFRYHERTHTGEK
PYECKQCGKAFRSASLLQTHGRTHTGEKPYACKEC
GKPFSNFSFFQIHERMHREEKPYECKGYGKTFSLP
SLFHRHERTHTGGKTYECKQCGRSFNCSSSFRYHG
RTHTGEKPYECKQCGKAFRSASQLQIHGRTHTGEK
PYECKQCGKAFGSASHLQMHGRTHTGEKPYECKQC
GKSFGCASRLQMHGRTHTGEKPYKCKQCGKAFGCP
SNLRRHGRTHTGEKPYKCNQCGKVFRCSSQLQVHG
RAHCIDTP
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Provider Type Product Number
- No reagents -