H00051276-B01

antibody from Abnova Corporation
Targeting: ZNF571 HSPC059
Provider product page for H00051276-B01

Antibody data

Product number
H00051276-B01 - Provider product page
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00051276-B01, RRID:AB_1116322
Product name
ZNF571 MaxPab mouse polyclonal antibody (B01)
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ZNF571 protein.
Antigen sequence
MPHLLVTFRDVAIDFSQEEWECLDPAQRDLYRDVM
LENYSNLISLDLESSCVTKKLSPEKEIYEMESLQW
ENMGKRINHHLQYNGLGDNMECKGNLEGQEANQEG
LYMCVKITCEEKATESHSTSSTFHRIIPTKEKLYK
CKECRQGFSYLSCLIQHEENHNIEKCSEVKKHRNT
FSKKPSYIQHQRIHTGEKPYECMECGKAFGRTSDL
IQHQKIHTNEKPYQCNACGKAFIRGSQLTEHQRVH
TGEKPYECKKCGKAFSYCSQYTLHQRIHSGEKPYE
CKDCGKAFILGSQLTYHQRIHSGEKPYECKECGKA
FILGSHLTYHQRVHTGEKPYICKECGKAFLCASQL
NEHQRIHTGEKPYECKECGKTFFRGSQLTYHLRVH
SGERPYKCKECGKAFISNSNLIQHQRIHTGEKPYK
CKECGKAFICGKQLSEHQRIHTGEKPFECKECGKA
FIRVAYLTQHEKIHGEKHYECKECGKTFVRATQLT
YHQRIHTGEKPYKCKECDKAFIYGSQLSEHQRIHR
GEKPYECKQCGKAFIRGSHLTEHLRTHTGEKPYEC
KECGRAFSRGSELTLHQRIHTGEKPYTCVQCGKDF
RCPSQLTQHTRLHN
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZNF571 protein structure - H00051276-B01 shown in red.